بررسی و ارائه مدلی بمنظور بهینه سازی نگهداری وتعمیرات پیش بینانه با استفاده از تکنیک تشخیص خرابی در شرکت پتروشیمی

۱۲۷۰۰ تومان

پاورپوینت برنامه ریزی و کنترل پروژه

۱۲۷۰۰ تومان

پاورپوینت لزوم سیستم های اطلاعاتی نگهداری و تعمیرات

۱۲۷۰۰ تومان

نگهداری و تعمیرات بر اساس وضعیت (نت اقتضایی)

۱۲۷۰۰ تومان
0