دانلود پایان نامه

بررسی ویژگی های بیوفیزیکی و بیوشیمیایی سوسیس تخمیری ماهی کپور

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

الگوی رشد و آنتوژنی شکل بدن ماهی کلمه (caspicusRutilus rutilus)

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه فلورستیک، فیتوسوسیولوژیک مراتع مناطق دیزباد بالا، درخت جوزو عطائیه در شهرستان نیشابور

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تغییرات محتوای آمینواسیدهای آزاد، ترکیبات فنلی و ترکیبات ایمیدازولی در دانه ها

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدل سازی و پیش بینی تبخیر از تشت ایستگاه های غرب دریاچه ارومیه

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

اثر سطوح مختلف آبیاری و تراکمهای متفاوت بذر بر عملکرد و شاخصهای فیزیولوژیکی رشد گندم

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

گیاه حنـا

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

اندازه گیری غلظت رادیونوکلیدها در دو نوع از محصولات سبزیجات خوردنی (جعفری و تره)

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تجزیه ژنتیکی مقاومت به بیماری بلاست در ارقام برنج بروش دیالل

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی معیارهای طراحی سر ریز شوت سدها

۱۷۵۰۰ تومان
0