دانلود پایان نامه

بررسی ویژگی های بیوفیزیکی و بیوشیمیایی سوسیس تخمیری ماهی کپور

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

الگوی رشد و آنتوژنی شکل بدن ماهی کلمه (caspicusRutilus rutilus)

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه فلورستیک، فیتوسوسیولوژیک مراتع مناطق دیزباد بالا، درخت جوزو عطائیه در شهرستان نیشابور

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تغییرات محتوای آمینواسیدهای آزاد، ترکیبات فنلی و ترکیبات ایمیدازولی در دانه ها

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدل سازی و پیش بینی تبخیر از تشت ایستگاه های غرب دریاچه ارومیه

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

اثر سطوح مختلف آبیاری و تراکمهای متفاوت بذر بر عملکرد و شاخصهای فیزیولوژیکی رشد گندم

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

گیاه حنـا

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

اندازه گیری غلظت رادیونوکلیدها در دو نوع از محصولات سبزیجات خوردنی (جعفری و تره)

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تجزیه ژنتیکی مقاومت به بیماری بلاست در ارقام برنج بروش دیالل

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی معیارهای طراحی سر ریز شوت سدها

۱۲۵۰۰ تومان
0