بررسی اثر افزودن هیدروکلوئیدها بر ویژگی های کیفی برگر گیاهی

۱۲۵۰۰ تومان
فروش پایان نامه

بررسی اثر اسانس مرزه بر خواص فیزیکوشیمیایی، مکانیکی و عبوردهی فیلم نشاسته سیب زمینی

۱۲۵۰۰ تومان

بررسی اثر نانو دی اکسید تیتانیوم بر خواص فیزیکو شیمیایی، عبوردهی و معادلات رشد میکروبی باکتری اشریشیاکلی

۱۲۵۰۰ تومان

استفاده از صمغ فارسی به منظور کاهش جذب روغن ناگت مرغ

۱۲۵۰۰ تومان

استخراج واندازه گیری همزمان فلزات سنگین سرب و کادمیوم و روی در برنج

۱۲۵۰۰ تومان

ارزیابی مقادیر پروتئین، فیبر خام، اسیدهای چرب و پنج عنصر معدنی به روش جذب اتمی در مغز گردو

۱۲۵۰۰ تومان

ارزیابی آزمایشگاهی ترکیبات و اثرات آنتی اکسیدانی اسانس تجاری دارچین

۱۲۵۰۰ تومان

ارزشیابی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی هسته عناب

۱۲۵۰۰ تومان

اثر ضد میکروبی عصاره هسته سنجد بر کیفیت و ماندگاری سس مایونز

۱۲۵۰۰ تومان

اثر ضد میکروبی عصاره هسته سنجد بر کیفیت و ماندگاری سس مایونز

۱۵۰۰۰ تومان
0