دانلود پایان نامه

بررسی تاثیر برخی از هیدروکلوئیدها بر پایداری و خواص رئولوژیکی و حسی دوغ

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی و مقایسه میزان ظرفیت نگهداری آب و ماندگاری گوشت مرغ با شترمرغ

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی و مقایسه سویه های تجاری مخمر نانوایی برای افزایش کیفیت و ماندگاری نان صنعتی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی خواص فیزیکی فیلم نانو کامپوزیت پلی لاکتیک اسید/نقره

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و حسی حلوای آرد گندم

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تولید پنیر آنالوگ با جایگزینی نسبی نمک کلرید سدیم با نمک کلرید پتاسیم

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تاثیر کف زایی عصاره گیاه چوبک درماءالشعیر

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی بار میکروبی غذاهای بیمارستانی (قبل و بعد از پخت)

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی امکان تولید فیلم پلاستیکی فعال گیرندگی اکسیژن بر پایه نمک آسکوربات

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی امکان اصلاح نشاسته با کمک میدانهای الکتریکی پالسی

۱۷۵۰۰ تومان
0