دانلود پایان نامه

تحلیل تغییرات بهره‌وری عوامل تولید در زیر بخش زراعت

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تأثیر نااطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی اقتصادی و تعیین اولویتهای سرمایه گذاری صنعتی در استان کرمانشاه

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

برآورد تابع تقاضای حمل و نقل درون شهری خانوارهای شهری کشور

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

الگوی بلندمدت ساختاری اقتصاد ایران (با تکیه بر بخش پولی در اقتصاد باز)

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مقایسه منحنی زیست محیطی کوزنتس برای آلودگی های محیط زیست

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدیریت ریسک، ریسک اقتصادی پروژه های نوسازی شهری از منظر اسلامی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

طراحی یک الگوی هوش محاسباتی ترکیبی برای پیش بینی نرخ ارز در ایران

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

طراحی صندوق سرمایه گذاری مشترک کالا متناسب با بازار سرمایه ایران

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

سنجش محتوی عاملی تجارت ایران باتاکید بر محصولات منابع طبیعی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر

۱۲۵۰۰ تومان
0