دانلود پایان نامه

سنجش محتوای مستقیم و غیرمستقیم دی اکسید کربن در صادرات و واردات ایران با استفاده از رویکرد داده‏ – ستانده

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

جایگاه سیاست های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم در کشور های منتخب خاور میانه و شمال آفریقا

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تأثیر ترکیب تنوع هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده ای بخش های اقتصادی در استان لرستان

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی دور باطل رکودتورمی در ایران، از منظر اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی اثرات بازگشتی ناشی از بهبود کارائی مصرف بنزین و گازوئیل در ایران

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی در منتخبی از کشورهای درحال توسعه نفتی و غیرنفتی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

اقتصاد سیاسی بخش‌های مولد در دوران شکوفایی درآمد نفتی در ایران

۱۲۵۰۰ تومان
0