دانلود پایان نامه

مقایسه سلامت روانی زنان سالمند فعال و غیرفعال بوستان های شهر مشهد

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی رابطه فعالیتهای ورزشی منظم با سلامت عمومی همسران پاسدار شهر تهران

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تاثیر شدت تمرین مقاومتی روی نشانگران آنزیمی و غیر آنزیمی عملکرد کبد در مردان چاق

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مقایسه ساختاری و محتوایی وب سایت های دولتی مروج ورزش و تفریحات درکشورهای منتخب

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

رابطه ویژگی های شخصیتی و مدیریت تعارض مدیران در هیأتهای ورزشی استان فارس

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نقش معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مقایسه یک شیوه جدید همسان سازی فعالیت الکترومایوگرافی عضلات زانو

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مقایسه متغیرهای شناختی ـ انگیزشی دانش‌آموزان ورزشکار و غیرورزشکار دوره دوم متوسطه

۲۷۵۰۰ تومان
0