دانلود پایان نامه

رابطه محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت بدنی از دیدگاه دبیران

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

رابطه بین ترکیب بدنی،عوامل آمادگی جسمانی و میزان فعالیت بدنی دانشجویان دختر

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

رابطه آمادگی جسمانی با شاخص توده بدن و محیط کمر در پسران دانش آموز ۸ تا ۱۰ ساله

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تحلیل ساختاری پایان نامه های مدیریت ورزشی دانشگاه های استان مازندران

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تاثیر مکمل دهی ال-آرژنین بر پاسخ های VEGF ، اندوستاتین و حداکثر اکسیژن مصرفی کشتی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تأثیر هیپنوتیزم و تمرین بدنی بر اکتساب و یادداری مهارت یک خم کشتی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تاثیر تغییرپذیری در سطح افزونگی اجرا برای سطوح مختلف مهارت بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تأثیر ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ هورمون تستوسترون

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تاثیر بازخورد اسنادی بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب دارت

۱۲۵۰۰ تومان
0