دانلود پایان نامه

بررسی تأثیر تعداد و آگاهی گردشگران بر حفظ میراث طبیعی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مشارکت بخش های عمومی – خصوصی در فرایند بازسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و بازتاب فضایی آن

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه ۲۲ تهران

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی رفتار خانوارهای روستایی و شهری شهرستان بهبهان در مواجهه با گردوغبار

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارزیابی تأثیر فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نقش و ارزیابی مرزهای شرقی بر توسعه و امنیت ملی ایران

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری شهرستان قزوین

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نقش توسعه فضای سایبر در روابط ژئو پلتیک ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نقش پرورش گل و گیاه در توسعه روستاهای بخش مرکزی شهرستان پاکدشت

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نقش آلودگی زباله های دفن شده در جعفرآبادمغان بر محیط زیست و اقلیم منطقه

۱۲۵۰۰ تومان
0