دانلود پایان نامه

مدیریت ارتباط با مشتری و رابطه آن با کیفیت زندگی کاری

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استقلال رای و نوع اظهار نظر حسابرسان

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

رابطه کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تأثیر مدیریت سود فزاینده و مدیریت سود کاهنده بر کیفیت سود

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی رابطه تغییرات اجزای صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تأثیر ترکیب اجزای صورت گردش وجوه نقد برپیش بینی درماندگی مالی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

۱۲۵۰۰ تومان
0