دانلود پایان نامه

نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایه گذاری

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

موازنه انعطاف پذیری ،کارآیی و نحوه عملکرد

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه رابطه میان حساسیت جریان نقدی نامتقارن و نگهداشت وجوه نقد

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن ها

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه تجربی تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سرمایه گذاری و شیوه های تأمین مالی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه ارتباط بین رفتار هزینه ها و پاداش هیأت مدیره در صنایع دارویی، شیمیایی، غذایی، خودرو و فلزات اساسی

۱۲۵۰۰ تومان
0