دانلود پایان نامه

مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت ها

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مقایسه مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی با مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکتها

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

عدم اطمینان اطلاعاتی و کاهش خطر سقوط قیمت سهام

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

رابطه معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ه

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

رابطه تفاوت های سود حسابداری و سود مالیاتی با پایداری سود و محتوای اطلاعاتی سود

۱۲۵۰۰ تومان
0