دانلود پایان نامه

ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی در حقوق ایران

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود ا لاثر در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی با فقه اسلامی (فقه عامه و فقه امامیه)

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت

۱۲۵۰۰ تومان
0