بررسی رابطه کمالگرایی و الدین با پیشرفت تحصیلی فرزندان

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

رابطه خودکنترلی و سبک های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تأثیر تابش اشعه لیزر کم توان بر وزوز و شاخصه‌های آزمون الکتروکوکلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی گوش

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تهیّه و هنجاریابی آزمون سازگاری تحصیلی در دانشجویان

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ویژگی های روانسنجی پرسشنامه سازگاری و رابطه آن با هوش هیجانی دختران دبیرستانی شهر بابل

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نقش تاب آوری، خودکارآمدی و امیدواری در پیش بینی شادکامی دانش آموزان مقطع متوسطه

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی رابطه سبک های اسنادی با پیشرفت تحصیلی و عزت نفس

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

اثربخشی مشاوره گروهی بر اساس منابع تکوین خود بر افزایش ابراز وجود معتادان در حال باز توانی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر شایستگی اجتماعی کودکان پیش دبستانی

۱۲۵۰۰ تومان
0