دانلود پایان نامه

بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان شهری و روستایی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی رابطه بین استرس با فرسودگی شغلی در کارمندان و کارگران ایران خودرو دیزل

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تحلیلی ویژگی های زیستی، شناختی، روانی و اجتماعی والدین خویشاوند و غیر خویشاوند با بیش از یک فرزند استثنایی

۱۲۵۰۰ تومان
0