دانلود پایان نامه

مقایسه حافظه کوتاه مدت،دقت و تمرکزحواس کودکان ۱۰ و۱۱ساله موسیقی آموخته و نیاموخته

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مقایسه انگیزه پیشرفت، خلاقیت و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان تیزهوش و عادی شهر ایلام

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مقایسه اضطراب اجتماعی، تصور بدنی و اُمید به زندگی در زنان و مردان متقاضی جراحی زیبایی با افراد عادیمقایسه اضطراب اجتماعی، تصور بدنی و اُمید به زندگی در زنان و مردان متقاضی جراحی زیبایی با افراد عادی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مقایسه ادراک و حافظه بینایی و شنیداری کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر دختر با و بدون معلولیت جسمی حرکتی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مقایسه ابعاد سرشت و منش شخصیت افراد اقدام کننده به خودکشی با افراد بهنجار در چارچوب مدل زیستی روانی کلونینجر

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

سنجش میزان آشنایی مردم با برنامه «پزشک خانواده» در وسایل ارتباط جمعی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ساخت و استانداردسازی آزمون مهارت های شناختی و فراشناختی دانشجویان و ارتباط این مهارت ها با انگیزۀ پیشرفت تحصیلی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

رابطه ی مولفه های هوش هیجانی و مولفه های یادگیری خود تنظیمی و زندگی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

رابطه ی شیوه های فرزند پروری و ویژگی های شخصیت با تاب آوری در دوره نوجوانی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

رابطه ی بین شیوه فرزندپروری والدین با عملکرد تحصیلی فرزندان آن ها

۱۲۵۰۰ تومان
0