دانلود پایان نامه

رابطه بین تدریس تعمقی و خودکارآمدی مدرسان زبان انگلیسی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارتباط بین هوش هیجانی ودرک مطلب

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

رابطه میان بکارگیری راهکارهای خواندن و درک متون توضیحی و استدلالی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی رابطه بین سبک های تدریس، استقلال و برنامه ریزی عصب شناسی-زبان

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

The Relationship among EFL Learners’ Use of Language Learning Strategies

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی رابطه میان بکارگیری راهبردهای یادگیری ، سبک های یادگیری

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

جستجوی هویت نژادی دررمان سرود سلیمان تونی موریسون

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تأثیر آموزش بر توسعه عملی EFL در بین زبان آموزان ایرانی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

The Effect of Three Semantic Mapping Strategies

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تأثیر استفاده از تیم تیچینگ بر یادگیری لغات

۱۲۵۰۰ تومان
0