دانلود پایان نامه

The Effect of Reading Comprehension

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تآثیراجرای پروژه بر خودگردانی و پیشرفت زبانی دانش آموزان

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تأثیر بازخورد استنباطی بر روی دقت و روانی بیان زبان آموزان ایرانی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تاثیر تفکر نقادانه (انتقادی) روی کیفیت ترجمه

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تفاوت مهارت نوشتن گروهی زبان آموزان درونگرا و برونگرا

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

The Degree of Acceptability of the Academy of Persian Language

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تاثیر متقابله ای inference و analysisبر روی توانایی خواندن

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مقایسه تاثیر روش داستانگویی و ایفای نقش برانگیزه زبان آموزان

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی مقابله ای یادگیری رقابتی و توام با همکاری بر یادگیری کاربرد زبان

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

The Analysis of Translation Strategies of Cultural Presuppositions

۱۲۵۰۰ تومان
0