دانلود پایان نامه

بررسی ابعاد اجتماعی، فرهنگی و جمعیت شناختی ازدواج خویشاوندی در ایران

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی عوامل خانوادگی موثر در ایجاد و تقویت انگیزش پیشرفت نوجوانان دختر (۱۸-۱۴)

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی جامعه‌شناختی بحران‌هویت درجامعه معاصر ایران

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

سینمای ممنوعه در ایران پس از انقلاب (تحلیل محتوای فیلمهای دوگانه و ممنوعه)

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی مردم شناختی روستای قپانوری با تأکید بر مسکن، خوراک و پوشاک

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی جامعه شناختی کلیشه‌های جنسیتی و ساخت خانواده در سریال‏های تلویزیونی ایرانی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

پژوهش تطبیقی در زمینه توسعه اقتصادی- اجتماعی جامعه عشایری تالش، قبل و بعد از اسکان

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

جهانی‌گرایی قومی و مصرف رسانه‌ای مطالعه موردی مصرف رسانه‌ای تلویزیونی ترکمنهای جرگلان

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی اثر و پیامدهای توسعه صنعتی بر توسعه اجتماعی در منطقه احمدآباد مستوفی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی مشارکت روستاییان درتوسعه کشاورزی

۱۲۵۰۰ تومان
0