دانلود پایان نامه

تحلیل محتوی اسامی ‌سه دهه اخیر متولدین شهرستان خلخال

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تحلیل محتوای وضعیت اجتماعی ، اقتصادی و جمعیت شناختی معتادین

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایل محور و رابطه آن با میزان دینداری افراد

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی نقش مسائل وموانع اجتماعی واقتصادی توسعه سرمایه گذاری درشهرستان خلخال

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی نقش رسانه های جدید در ارتقاء فرهنگ دینی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی نقش جشنواره های موضوعی تئاتر در تغییر نگرش نویسندگان و کارگردانان هنرهای نمایشی تهران

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی میزان گرایش به فرهنگ سیاسی دموکراتیک دربین طبقه متوسط جدید و عوامل موثر بر آن

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی میزان سرمایه اجتماعی بین حاشیه نشینان شهر اهواز

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی میزان خاص‌گرایی در بین شهروندان شهر اردبیل و عوامل مرتبط با آن

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی میزان تاثیر نشریات محلی خوزستان بر نگرش فرهنگی مخاطبان

۱۲۵۰۰ تومان
0