دانلود پایان نامه

تحلیل محتوایی مفاهیم و مضامین اخلاقی در قرآن کریم

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسیﺗﺄﺛﻴﺮ روش ارزشیابی آموزشی مستمر بر انگیزش،پیشرفت تحصیلی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی و مقایسه اثربخشی و کارآیی مدیران انتصابی و انتخابی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی نقش کلاسهای تولید محتوای الکترونیکی برگزار شده در شیوه تدریس

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی رابطه بین اضطراب رایانه ای و شکاف دیجیتالی دانشجویان

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی رابطه ادراک معلمان ابتدائی ازغنی سازی شغلی باانگیزش شغلی آنان

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی معلمان

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تطبیقی مفهوم ،اهداف،اصول و روش های تربیت معنوی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تأثیر تماشای برنامه های ماهواره بر ارزش های فردی و انسجام خانواده

۱۲۵۰۰ تومان
0