دانلود پایان نامه

بررسی استراتژی بلوغ سازمانی به منظور ارائه استراتژی مناسب

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی ارزشیابی توصیفی بر اساس عوامل مدیریتی ، آموزشی، فیزیکی و روانی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

اثربخشی آموزش علوم تجربی ششم ابتدایی بر اساس راهبرد نقشه مفهومی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی اثر بخشی برنامه درسی علوم به شیوه آموزش محور

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی میزان بهره‌گیری از رسانه‌های آموزشی در فرایند یاددهی- یادگیری

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

آسیب شناسی موانع پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

اثر بخشی روش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی بر انگیزش پیشرفت

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه تطبیقی مدیریت منابع انسانی از دیدگاه امام علی(ع)

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

شناسایی مولفه های فرهنگی موثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه در شهر اصفهان

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل

۱۲۵۰۰ تومان
0