دانلود پایان نامه

نقش مدیریت ریسک بر روابط انسانی از دیدگاه دبیران منطقه ۵ آموزش و پرورش شهر تهران

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدل سازی کاهش نابرابری های آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

رابطه ی بین فرهنگ سازمانی و بهره وری منابع انسانی در اداره ی آموزش و پرورش منطقه ۶ تهران

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

خصوصی سازی در آموزش عالی و بررسی پیامد های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و پرورشی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تحلیل سوره مبارکه انشراح بر اساس مدل ارزشیابی سیستمی CIPPO

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه مازندران نسبت به فعالیت‏های فرهنگی و هنری و میزان مشارکت آن‏ها

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی نقش اعتیاد به فناوری اطلاعات بر راهبردهای خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی میزان اعتماد به مدیریت در بین آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان میناب

۱۲۵۰۰ تومان
0