دانلود پایان نامه

بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تاثیر هوش معنوی برکیفیت مراقبت پرستاری بیمارستانهای آموزشی و درمانی شهر بندرعباس

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بازتعریف مفهوم مشتری در کسب و کار در پرتو آموزه های قرآنی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

امکان‌سنجی و ارزیابی تطبیقی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند روش‌شناسی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ابعاد سیاسی ـ حقوقی توافق ژنو و تأثیر آن بر برنامه هسته ای ایران

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

جایگاه مدیریت دانش در تصمیم‌گیریهای مدیران مدارس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی، تحلیل و کشف چارچوب های برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی ارتباط میان یادگیری سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمانهای دولتی استان چهارمحال و بختیاری

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

حاکمیت شرکتی وتاثیر آن برتوسعه وگسترش بازار سرمایه

۱۷۵۰۰ تومان
0