دانلود پایان نامه

ابعاد سیاسی ـ حقوقی توافق ژنو و تأثیر آن بر برنامه هسته ای ایران

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

جایگاه مدیریت دانش در تصمیم‌گیریهای مدیران مدارس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی، تحلیل و کشف چارچوب های برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی نقش دفتر مدیریت پروژه (PMO) در ایجاد بسترهای مناسب جهت پیاده‌سازی مدیریت دانش

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی ارتباط میان یادگیری سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمانهای دولتی استان چهارمحال و بختیاری

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

حاکمیت شرکتی وتاثیر آن برتوسعه وگسترش بازار سرمایه

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی اجرایی در شرکت صنایع تجهیزاتی نفت

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی و تأثیر آن بر عملکرد نیروهای آتش نشانی در شهر تهران

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی در منطقه ۳ شرکت مخابرات تهران

۱۲۵۰۰ تومان
0