دانلود پایان نامه

بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تاثیر هوش معنوی برکیفیت مراقبت پرستاری بیمارستانهای آموزشی و درمانی شهر بندرعباس

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بازتعریف مفهوم مشتری در کسب و کار در پرتو آموزه های قرآنی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

امکان‌سنجی و ارزیابی تطبیقی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند روش‌شناسی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ابعاد سیاسی ـ حقوقی توافق ژنو و تأثیر آن بر برنامه هسته ای ایران

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

جایگاه مدیریت دانش در تصمیم‌گیریهای مدیران مدارس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی، تحلیل و کشف چارچوب های برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی نقش دفتر مدیریت پروژه (PMO) در ایجاد بسترهای مناسب جهت پیاده‌سازی مدیریت دانش

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی ارتباط میان یادگیری سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمانهای دولتی استان چهارمحال و بختیاری

۱۲۵۰۰ تومان
0