دانلود پایان نامه

شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی اجرایی در شرکت صنایع تجهیزاتی نفت

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی و تأثیر آن بر عملکرد نیروهای آتش نشانی در شهر تهران

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی در منطقه ۳ شرکت مخابرات تهران

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

رابطه سبک رهبری مدیران با شاخص های عملکردی در بیمارستان های تأمین اجتماعی کرج

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تاثیر برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی برعملکرد آن

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نقش و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نقش نگرش شغلی در ارتباط بین توانمند سازی با تلاش برای خدمات و قصد ترک شغلی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نقش متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نقش قابلیت‌های زیرساختی و مشتری‌مداری در بالا بردن کیفیت اطلاعات مشتری در سیستم‌های CRM

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نقش فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی

۱۷۵۰۰ تومان
0