دانلود پایان نامه

بررسی اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تاثیر برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی رابطه بین هوشمند سازی مدارس با انگیزش پیشرفت دانش آموزان

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد نظام جدید

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه ی گردشگری سلامت در ایران

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تاثیر بسته بندی کالا در ارتقای صادرات مطالعه موردی: صادرات زعفران و پسته

۱۲۵۰۰ تومان
0