دانلود پایان نامه

بررسی اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تاثیر برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی رابطه بین هوشمند سازی مدارس با انگیزش پیشرفت دانش آموزان

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد نظام جدید

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه ی گردشگری سلامت در ایران

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تاثیر بسته بندی کالا در ارتقای صادرات مطالعه موردی: صادرات زعفران و پسته

۱۷۵۰۰ تومان
0