دانلود پایان نامه

رابطه بین اضطراب، انگیزش زبان آموزی و مهارت بسندگی زبان

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی سیاست کیفری قانونگذارایران علیه هرزه نگاری سایبری

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تاثیر گفتمان جنسیتی در کتاب زبان انگلیسی سوم دبیرستان

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی حقوق شهروندی متهم و شاکی در قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی حقوق ایران راجع به جرایم رشاء و ارتشاء و مقایسه با معیارهای بین المللی (سازمان ملل متحد)

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی فقهی و حقوقی تنزیل اوراق تجاری

۱۲۵۰۰ تومان
0