دانلود پایان نامه

مدلسازی لوله های انتقال گاز با شبکه های عصبی مصنوعی به منظور تشخیص عیوب آنها

۱۷۵۰۰ تومان