بررسی عملکرد و امکان سنجی استفاده از پمپ های ضربه قوچی در سیستم های آبرسانی روستایی

۱۷۵۰۰ تومان