آبشستگی پایه پل ها

۱۷۵۰۰ تومان

شبیه سازی عددی هیدرولیکی- هندسی آبشستگی در پای پل های بتنی (مطالعه موردی)

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مقایسه نرم افزارهای HEC RAS و MIKE۱۱ در مباحث انتقال رسوب، فرسایش و آبشستگی در رودخانه ها

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تعیین شرابط آبشستگی موضعی اطراف سری آبشکن های L شکل

۱۷۵۰۰ تومان
0