دانلود پایان نامه

مطالعه واکنشهای ۴و۵و۵-تری متیل-۴و۵- دی هیدرو پیرولو[۱و۲و۳ ]hi -ایندول-۱و۲-دی اون با مشتقات آمین های آروماتیک و کتون ها

۱۷۵۰۰ تومان