بهینه‌سازی توان آزمایش مرکب در مهندسی زلزله

۱۷۵۰۰ تومان