مطالعه پارامترهای مقاومتی و تغییر شکل پذیری تونل مترو با استفاده از آزمایش پرسیومتری در شرایط سطح ایستایی

۱۷۵۰۰ تومان