بررسی و توجیه فنی و قتصادی استفاده از آسفالت سطحی در راههای فرعی و روستائی

۱۷۵۰۰ تومان

بررسی خرابی های روسازی های بتنی

۱۷۵۰۰ تومان

بررسی ترمیم روسازی های آسفالتی و بتنی

۱۷۵۰۰ تومان

معرفی روشهای ارزیابی روسازی راه و مقایسه آنها

۱۷۵۰۰ تومان

تأثیر مشخصات فنی آسفالت در پدیده شیارشدگی

۱۷۵۰۰ تومان

پایداری آسفالت برروی سطح شیبدار

۱۷۵۰۰ تومان

بررسی جایگزینی آسفالت رنگی با آسفالت معمولی

۱۷۵۰۰ تومان

امکان سنجی فنی – اقتصادی کاربرد روسازی های ماندگار در ایران

۱۷۵۰۰ تومان
0