ارزیابی آسیب پذیری و مقاوم سازی اجزای غیر سازه ای در بیمارستانها

۱۷۵۰۰ تومان