دانلود پایان نامه

سینتیک زینترینگ و خواص مکانیکی سرمت های بر پایه آلومینا با حضور یک جزء فلزی

۱۷۵۰۰ تومان