دانلود پایان نامه

بررسی رابطه میان آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی منابع انسانی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تأثیر آموزش بر توسعه عملی EFL در بین زبان آموزان ایرانی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

رویکردی فـرهنگی بر آمـوزشهای جـنسی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی و شناخت لغات هم خانواده در روند بهبود آموزش ویادگیری زبان فرانسه

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تأثیر موسیقی در آموزش و یادگیری زبان فرانسه

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

امکان سنجی آموزش های مهارتی محصول محور در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تاثیر آموزش پیش دبستانی بر یادگیری مهارتهای روانی – حرکتی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تاثیر آموزش بر اثربخشی سازمانی با توجه به نقش تعدیلگر فرآیند مدیریت دانش

۱۷۵۰۰ تومان
0