دانلود پایان نامه

پارامتر های موثر بر طراحی بیوراکتور حذف آمونیاک

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

حذف فتوکالیستی آمونیاک از پسابهای صنعتی به وسیله نانو ذراتTiO2

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تجزیه آمونیاک از پساب و آب به روش فتوکالیستی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه مخاطرات واحد های اوره و آمونیاک

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی و تحلیل پیامد حادثه انتشار آمونیاک از مخازن آمونیاک

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

جداسازی آمونیاک از پساب توسط بیوفیلتر

۱۷۵۰۰ تومان
0