آنالیز تولید شتاب نگاشتهای مصنوعی زلزله با استفاده از تبدیل ویولت، فوریه کسری و شبکه عصبی مصنوعی

۱۷۵۰۰ تومان