بررسی معیارهای سیلاب طراحی سدهای بزرگ به منظور بهینه گرایی طراحی سرریز در منطقه جنوب غربی زاگرس

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

سنجش کارآیی زنجیره تأمین با استفاده از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران

۱۷۵۰۰ تومان
0