دانلود پایان نامه

شاخصهای آنتروپومتریک بازیکنان پستهای مختلف فوتبال و هندبال و رابطه آنها با سرعت وچابکی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی ارتباط بین شاخص های آنتروپومتریک با برخی از عوامل آمادگی حرکتی والیبالیست‌ها

۱۷۵۰۰ تومان
0