دانلود پایان نامه

بررسی تاثیر هوش اخلاقی مدیران بر وفاداری مشتریان با تبیین نقش هوشمندی رقابتی

۱۷۵۰۰ تومان