بهسازی لرزه ای اتصالات بتنی با استفاده از سیستم استیل ژاکت

۱۷۵۰۰ تومان