طراحی تقویتی اتصالات تیر- ستون بتنی جهت افزایش مقاومت برشی با بکارگیری کامپوزیت های فیبر کربن

۱۷۵۰۰ تومان