بررسی محدوده پارامترهای تاثیرگذار بر شکل پذیری اتصالات صلب رایج در ایران

۱۷۵۰۰ تومان

بررسی انرژی پذیری اتصالات صلب به کمک روش های عددی (اجراء محدود)

۱۷۵۰۰ تومان
0