دانلود پایان نامه

مدلسازی و شبیه سازی راکتور واکنش زوج شدن اکسیداسیونی متان

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تبدیل مستقیم متان به اتیلن با استفاده از دو راکتور کاتالیستی

۱۷۵۰۰ تومان
0