دانلود پایان نامه

رابطه آموزش و اثربخشی سازمانی در شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت با توجه به نقش تعدیل گر

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و اثربخشی سازمانی در سازمان بیمه سلامت استان گیلان

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تاثیر آموزش بر اثربخشی سازمانی با توجه به نقش تعدیلگر فرآیند مدیریت دانش

۱۷۵۰۰ تومان
0