دانلود پایان نامه

رابطه بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی مطالعه موردی : شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان

۱۷۵۰۰ تومان