دانلود پایان نامه

ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و بررسی رابطه آن با اثربخشی سازمانی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارزیابی رابطه ی عملکرد بازاریابی و وفاداری مشتریان در بانکهای دولتی و خصوصی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی و مقایسه اثربخشی و کارآیی مدیران انتصابی و انتخابی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی و مقایسه اثربخشی مسابقات علمی تخصصی از دیدگاه معلمان ورزش

۱۷۵۰۰ تومان
0