دانلود پایان نامه

بررسی میزان اثربخشی سازمانی بر اساس شاخص‌های EFQM در شهرداری همدان

۱۷۵۰۰ تومان